Các nhà máy đã triển khai (Japan Factory)

Các nhà máy Nhật đã triển khai: TONE VIETNAM, NPV STEEL VIETNAM....